Guilty

32 teksty – auto­rem jest Guil­ty.

Żyje­my w cza­sach, w których
Jed­ne­go dnia ktoś jest naszym przy­jacielem
A dru­giego dnia wrogiem,
Jen­de­go dnia ktoś nas kocha
A dru­giego dnia nienawidzi... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 kwietnia 2012, 23:22

Je­go wyk­rzy­wiona w gry­masie sta­rości twarz, odzwier­cied­la bo­les­ny los i trud żywota. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 listopada 2011, 14:06

Is­to­ta ludzka jest niczym w porówna­niu do potęgi całej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 listopada 2011, 13:43

Można być tyl­ko jedną is­totą, ale przy­bierać różne twarze. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 listopada 2011, 16:13

XXI wiek- WIEK EGOISTÓW.
Tak możemy naz­wać cza­sy, w których te­raz żyjemy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 marca 2011, 21:11

Mu­siał zmie­rzyć się z na­miętnością, która była je­go naj­gor­szym i naj­silniej­szym w życiu przeciwnikiem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 marca 2011, 13:39

Każdy po­siada pew­ne gra­nice, chro­nione powłoką, za którą znaj­dują się naj­skryt­sze myśli i tajemnice. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 marca 2011, 13:41

Nie zat­rzy­muj się na długo,aby zas­ta­nowić się nad tym,czym jest życie. I tak te­go nie pojmiesz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2011, 16:26

Naj­trud­niej­sze jest odeg­ra­nie ro­li, w której jes­teś sobą. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 marca 2011, 12:57

Bóg troszczy się o wszys­tko. Pot­rze­buje tyl­ko do te­go Twoich rąk. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 stycznia 2011, 12:32

Guilty

Lektor

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Guilty

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność